Hac Kayıtları

T.C. BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
 
2013 YILI HAC MÜRACAATLARI AÇIKLAMALARI
 
İlgi : Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 15/03/2012 tarihli ve 2012/02 sayılı kararı.
 
Bilindiği gibi, ülkemizden hacca gitmek isteyen vatandaşlarımızın müracaatları Başkanlığımızca kabul edilmektedir. Hacca gitmek isteyenlerin sayısında her yıl artış olmakta, ülkelere nüfuslarının binde biri oranında uygulanan kota nedeniyle de müracaat edenlerin tamamını o yılda hacca götürmek mümkün olamamaktadır. Nitekim, 2012 yılında müracaatta bulunduğu halde hacca gidememiş bir çok vatandaşımız bulunmaktadır. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararı uyarınca; 2013 yılı hac kayıtlarıyla kur’a çekimi ve sonuçlarının, sadece 2013 yılı haccı için geçerli olması öngörüldüğünden, söz konusu kur’aya katıldığı halde hacca gidemeyenlerin hacca gitme ve hac türlerini tercih etmedeki iradelerinde meydana gelebilecek değişikliklerin tashihi ve hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza da müracaat imkanı tanınabilmesi maksadıyla 2013 yılında da hac kaydı açılması ilgi kararla uygun görülmüştür.
 
Buna göre; Hac Müracaatlarına İlişkin Hususlar:
 
1. 2013 yılı hac organizasyonlarına katılmak isteyenlerle ilgili müracaatlar; 27 Mart - 12 Nisan 2012 tarihleri arasında, 2013 yılında kur’aya katılanlar için “Kayıt Yenileme”, ilk defa müracaat edecekler için de “İlk Defa Kayıt Yaptırma” şeklinde iki ayrı kategoride yapılacaktır.
 
2. Kayıt yenileyecek veya ilk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarının; a) 2012 yılında kur’aya katılıp kur’a sonrasında hacca gidemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri internet ortamında Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacaktır. Ancak 2013 yılı ön kayıt dilekçesinde belirttiği il, ilçe, hac konaklama türleri ve birlikte kur’aya girecek kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatından vazgeçmek isteyen hacı adayları Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yaptıracaklardır.
 
b) İlk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarıyla, bunlardan kur’aya birlikte katılarak beraber hacca gitmek isteyenler, ön kayıt ücretini bankaya yatırarak müracaatlarını internet ortamında Diyanet İşleri Başkanlığının http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden yapabilecekleri gibi, doğrudan müftülüklerden temin ederek dolduracakları Form Dilekçe ile il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek de yapabileceklerdir.
 
3. Çeşitli masraflar için ilk defa kayıt yaptıracak hacı adayları kişi başına 15.-TL.’yi Başkanlığımızla protokol imzalayan ve web sayfamızda ilan edilen bankalardan birine yatıracaklardır. Kayıt yenileyenlerden ise her hangi bir ücret alınmayacaktır. Müracaattan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu paraları iade edilmeyecektir.
 
4. Doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapılacak müracaatlarda nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunun/belgesinin bir sureti müracaat dilekçesine eklenecektir.
 
5. Hac planlamalarına ve kesin kayıtlara esas olmak üzere, hacı adayları internet ortamında veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapacakları müracaatlarında konaklama türleri ile bunlara dair yaklaşık hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, hac konaklama türlerinden birisini mutlaka tercih edeceklerdir.
 
6. Tercihlerin bağlayıcı olacağı, daha sonra hac tercihlerinde her hangi bir değişikliğe izin verilmeyeceği ve kur’alar da yapılan tercihe göre çekileceğinden, hacı adayları web sayfamızda duyurulan veya form dilekçede belirtilen hac konaklama tercihlerini bizzat kendileri dikkatli bir şekilde yapacaklardır.
 
7. Kayıtlar, T.C. kimlik numarası ile alınacak ve yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.
 
8. Hacca götürülmek istenilen çocukların (“0” yaş dahil) da kayıtları, ebeveyni ile birlikte internet ortamında veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapılacak ve bunlardan da 15.-TL. ön kayıt ücreti alınacaktır.
 
9. 2012 yılında çekilen kur’a sonucunda hacca gitmek üzere kesin kaydını yaptıran, ancak geçerli bir mazereti sebebiyle hacca gidemeyenlerin, hac dönemini kapsayan (hastalık, trafik kazası, vb.) mazeretlerini belirtir bir belgeyi ibraz ederek 2013 yılında hacca müracaat etmeleri halinde, bunlar kayıt yenileyenler statüsünde değerlendirilecek ve kur’a çekiminde ilk kayıt yılları baz alınarak kat sayı oranı uygulanacaktır.
 
10. 2013 yılında çekilecek kur’a sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenlerden kaydını yaptırmayanlara, gerek kayıt süresinde ve gerekse müteakip yıllarda bir hak verilmeyecektir.
 
11. 2013 yılında ilk defa kayıt yaptırmak isteyen bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanların, ileride mahrem birleştirme taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olamayacağından ve doğabilecek vize sorunlarından dolayı her hangi bir hak verilmeyeceğinden, bu durumda olanlar müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır.
 
12. Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi birinci derecede akrabaların birbirleriyle, her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek şartı ve grup halinde tek bir kur’a numarasıyla, engellilerin ise refakatçileri ile birlikte kur’aya katılma talepleri karşılanacak, bunun dışında kur’aya birlikte girme talepleri kabul edilmeyecektir.
 
13. 16’inci maddede belirtilenlerden; farklı il ve ilçelerde, farklı tarihlerde ve türlerde kayıt yaptırıp, çekilen kur’ada da ayrı ayrı kur’a numarası alanların, bilahare hacca birlikte gitme arzularını dile getirerek kayıtlarının birleştirilmesi yönündeki talepleri karşılanamayacağından, bunlardan hacca birlikte gitmek isteyenlerin, müracaatlarını mutlaka birlikte aynı ilde, aynı tarih ve türde yapmalar gerekmektedir.
 
14. Geçmiş yıllarda müracaatı olduğu halde, 2013 yılı hac müracaatını bu defa mahremiyle veya grubuyla birlikte yaparak tek numara ile kur’aya girmek isteyenlere uygulanacak kur’a kat sayısı; müracaat edilen yıllar için her bir kişiye uygulanacak katsayı toplamının gruptaki kişi sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek rakama göre belirlenecek ve uygulama bu şekilde yapılacaktır.
 
15. Tek başına hacca gidemeyecek durumda olan engelli vatandaşlarımızın müracaatları, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kabul edilecektir.
 
16. Daha önce vekaleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 
17. Daha önce hacca gidenlerin müracaatları kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur’a çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek, ön kayıt ücreti yatırmışlarsa iade edilmeyecektir.
 
18. Süresi içerisinde müracaat etmeyen veya sisteme girilmeyen müracaatlar kabul edilmeyeceğinden, vatandaşlarımız hac müracaat ve hac konaklama türü tercihlerini internet ortamında veya müftülüklere süresi içerisinde yapacaklardır.
 
19. Bankaya kayıt parasını yatırdığı halde internet ortamında kaydını girmeyen veya buna ait dekontu, usulüne göre doldurulmuş müracaat dilekçesi ile birlikte müftülüklere teslim etmeyenlerin ve kayıt numarası da almayanların hac müracaatları kabul edilmemiş sayılacak ve bu durumda olanların talep etmeleri halinde yatırmış oldukları kayıt ücreti ise kendilerine iade edilecektir.
 
20. İnternet ortamından kayıt yapacakların; kayıtlarını tamamladıktan sonra kendilerine verilecek olan elektronik şifre ile yazıcıdan alacakları kayıt durumlarını gösterir çıktıları mutlaka muhafaza etmeleri gerekmektedir.
 
21. Elektronik şifreler kayıt süresi içerisinde yapılacak itiraz ve düzeltmelerde ve hacla ilgili iş ve işlemlerin internet üzerinden takibinde kullanılacağından, bu şifrelerin de mutlaka muhafaza edilmesi ve ilgisi bulunmayan kişi veya kişilerce kesinlikle paylaşılmaması gerekmektedir.
 
22. Kur’adan sonra yapılacak kesin kayıtlar, ülkemiz resmi hac kontenjanına göre yapılacaktır.
 
23. Müracaatlardan sonra, iller bazında hac konaklama türlerine göre çekilecek kur’alar ve kesin kayıtlara ilişkin kriterler ile alınacak ücretler bilahare belirlenecektir.